1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

SMLUVNÍ PODMÍNKY:
Ceny: Cena je účtována v Kč. Cena zahrnuje snídani, DPH a místní poplatky. Bude-li některý z poplatků či daní navýšen v souvislosti s danou rezervací, smluvní částka vzroste o vzniklý rozdíl. V případě navýšení některých daní a poplatků v průběhu trvání smlouvy, budou ceny navýšeny o rozdílnou částku. Cena uváděná v eurech je orientační, výsledná cena v eurech je stanovena dle Fakturace, cena v Eurech je placena na EUR účet hotelu. Při platbě v EUR může být připočten poplatek za převod dle platného sazebníku Komerční banky, a.s. Veškeré bankovní poplatky související s finančními transakcemi a se směnou měn jdou k tíži plátce.

Systém slevy pro děti: Děti do 6 let zdarma na pokoji rodičů včetně snídaně bez nároku na lůžko, možnost zajištění dětské postýlky dle požadavku klienta, 50% sleva pro děti ve věku 6 – 11 let.

Zvířata: 300,- Kč / noc

Parkování osobní automobil, moto: hotelová garáž 180,- Kč / noc, venku před hotelem zdarma

Storno podmínky pro individuální hosty:
Storno více než 24 hodin před příjezdem je bezplatné. V případě storna v období 24 hodin před příjezdem je účtován storno poplatek ve výši 100% sjednané částky ubytování za první noc.

Check-in: Je možný od 14.00 hod. V případě požadavku na dřívější check-in se o této možnosti informujte nejpozději s jednodenním předstihem před termínem příjezdu a to na reservačním oddělení hotelu. Podle aktuální obsazenosti hotelu Vám tato mimořádná služba dřivějšího check-in může být poskytnuta. Tato služba však následně není v žádném případě automaticky nárokována a tímto zaručena.

Check-out: do 11.00 hod., Pozdní Check-Out na vyžádání (nemusí být umožněn).

Garance rezervace: Rezervovaná ubytovací kapacita je držena hotelem do 18.00 hod v den příjezdu. Jinak je daná ubytovací kapacita nabídnuta zpět k prodeji. V případě očekávaného pozdního příjezdu oznamte tuto skutečnost 1 den před plánovaným příjezdem. V objednávce rezervace musí být uvedeno číslo kreditní karty (Eurocard, Mastercard, Visa, American Express, Diners Club), kterou bude uhrazen případný storno poplatek způsobem "NO SHOW".

Odpovědnost za škodu: Odpovědnost za škodu způsobenou na věcech ve vlastnictví společnosti Bellevue hotel Karlov Services, s.r.o., za jejich odcizení, zničení či ztrátu klienty odběratele nese odběratel, s čímž odběratel souhlasí. Společnost Bellevue hotel Karlov Services, s.r.o. je oprávněna provést úhradu způsobené škody způsobem nedojezdu (“NO SHOW“), a to prostřednictvím kreditní karty (Eurocard, Mastercard, Visa, American Express, Diners Club), jejíž číslo bylo odběratelem uvedeno v objednávce služeb. Odběratel je oprávněn nejpozději do 15 dní ode dne úhrady způsobené škody tuto provedenou úhradu reklamovat.

Rozhodčí doložka: Odběratel je povinen uhradit veškeré platby vynakládané v souvislosti s touto smlouvou přímo společnosti Bellevue hotel Karlov Services, s.r.o. a pokud by některý náklad nesla společnost Bellevue hotel Karlov Services, s.r.o., uhradí společnosti Bellevue hotel Karlov Services, s.r.o. takovou platbu nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě.

O soudních a správních popl. rozhoduje při každém sporu soud dle zákona, náklady na právní služby, notáře apod. jsou však poplatky související se smlouvou.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Bellevue hotel Karlov Services, s.r.o., jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

a) Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Bellevue hotel Karlov Services, s.r.o., IČO: 242 41 253, se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Švédská 635/8, PSČ 150 00, DIČ CZ24241253, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196262, adresa pro doručování elektronické pošty: jvondracek@bellevuehotels.cz, telefonní číslo: + 420 777 715 384;

b) hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;

c) označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;

d) cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena v příslušné objednávce. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;

e) způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;

f) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;

g) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:
ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

h) v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu;

i) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

j) údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.